Politika privatnosti

Poslednja verzija od 08.08.2023. godine

Mi smo AdBalu d.o.o. Beograd, sedište Gospodar Jovanova 9, matični broj 21511030, registrovano u skladu sa zakonima Republike Srbije („AdBalu“), i kontrolor smo podataka o ličnosti fizičkih lica koje obrađuje u skladu s primenjivim propisima, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon) kao i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju van snage Direktive 95/46/EZ (u slučajevima kada je primenljivo).

Politika privatnosti se primenjuje na našu Aplikaciju AdBaloo i našu internet stranicu www.adbaloo.app, uz bilo koje druge servise i proizvode AdBalu, uključujući i korisničke naloge, korisničku i tehničku podršku, zvanične forume, blogove i druge servise društvenih mreža (u daljem tekstu zajednički naziv za sve navedeno: AdBalu servisi). Ova Politika privatnosti vam objašnjava kako se vaši lični podaci prikupljaju i čuvaju i šta se dešava sa istim vezano za AdBalu servise. Ako imate bilo koja pitanja, možete nas kontaktirati na hello@adbalu.com.

Podsećamo da su u našim Opštim uslovima korišćenja Aplikacije AdBaloo date detaljnije informacije o načinu pružanja i korišćenja servisa Aplikacije AdBaloo. 

Ključne oblasti:

1.     Koje podatke prikupljamo i kako?

2.     Gde se navedeni podaci čuvaju i kako su zaštićeni? 

3.     Kako i u koje svrhe koristimo vaše podatke?

4.     Deljenje vaših podataka i treća lica

5.     Zadržavanje podataka

6.     Vaša prava

 

Oblast primene

 

Ovaj dokument se naročito odnosi na lične podatke i primenljive ne-lične podatke, koje prikupljamo od vas kada koristite AdBalu servise (lični podaci se smatraju onim podacima koji se koriste da vas lično identifikuju, bilo samostalno bilo zajedno sa drugim podacima).

Prikupljanje podataka od maloletnih lica - upoznati smo sa posebnom obavezom da je neophodna zaštita ličnih podataka dobijenih od maloletnih lica. Da bi koristili AdBalu servise, morate biti punoletni (18 godina) u skladu sa Opštim uslovima korišćenja Aplikacije AdBaloo. Mi ne prikupljamo niti ćemo svesno prikupljati lične podatke od maloletnih lica bez saglasnosti njihovih roditelja ili staratelja. 

Promene u vezi sa Politikom privatnosti - Možemo promeniti Politiku privatnosti sa vremena na vreme, kao na primer ukoliko je neophodno radi promena u pružanju servisa ili ukoliko je vezano za primenljive zakone. Ukoliko dođe do promene, postavićemo izmenjenu verziju online i u skladu sa razumnim naporima obavestiti vas o navedenom. Navešćemo i datum poslednje izmene u dokumentu Poltike privatnosti. Ukoliko dođe do promene, najnovija verzija Politike privatnosti će stupiti na snagu od dana objave. Slobodno nas konatktirajte ukoliko imate pitanja u vaezi sa promenama Politike privatnosti na hello@adbalu.com. Ukoliko se ne slažete sa izmenama Politike privatnosti (bez obzira da li ste nas obavestili elektronskom poštom o navedenom), zamolićemo vas da odmah prestanete sa korišćenjem AdBalu servisa, s obzirom da nemamo mogućnost da prilagodimo uslove za svakog pojedinačnog korisnika.

Koji podaci se prikupljaju i kako?

Prikupljamo podatke kada koristite AdBalu servise. Mi ne prikupljamo niti čuvamo vaše podatke vezano za plaćanje. Molimo da se upoznate i sa našom Politikom o „kolačićima“.

1.   KOJE PODATKE O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO OD VAS?

 

Kada se registrujete za AdBalu servise, preuzmete, koristite iste, mi prikupljamo određene podatke od vas. Podaci koje prikupljamo variraju u zavisnosti od tipa AdBalu servisa koji koristite, ali ovi podaci mogu podrazumevati sledeće:

1.     Vezano za korisničke naloge i mesečne brošure (tzv. newsletters). Da bi pristupili određenim AdBalu servisima (npr. Aplikacija AdBaloo) potrebno je da prethodno kreirate korisnički nalog odnosno da se registrujete. Ili ako se prijavite na newsletter, tražiće se od vas da dostavite određene podatke. Ovo će vam biti prikazano u momentu početka korišćenja AdBalu servisa (npr. kad registraciji na Aplikaciju AdBaloo) i može uključivati vaš broj mobilnog telefona, ime, korisničko ime, godine, datum rođenja, fotografiju ili avatar, e-mail adresu, zemlju boravka i kontakt podatke.

2.     Nalozi trećih lica. U određenim slučajevima (npr. registracija za korišćenje aplikacije), može biti omogućeno da se registrujete na AdBalu servise preko naloga trećih lica (npr. Facebook). Ako se za to odlučite, tražićemo vašu saglasnost da podelite određene podatke sa nama (tačne podatke koji se traže zavisiće od naloga trećih lica koja su u pitanju, koja će vam biti prikazana u okviru strane sa dozvolama kad pokušate prijavu, ali mogu uključivati vaše ime, lokaciju, pol, datum rođenja, email adresu, fotografiju, URL profil i listu prijatelja).

3.     Tehnički podaci. Kada koristite, pristupate AdBalu servisima, mi ili treća strana u naše ime može prikupljati tehničke podatke o uređaju koji koristite, uključujući: internet i/ili mrežnu konekciju (uključujući i IP adresu); MAC adresu, bilo koji identifikator konzole; memoriju uređaja; vaš operativni sistem, vrstu pretraživača ili drugog softvera; i vašeg hardware ili drugi tehnički detalji. Dodatno, mi kreiramo jedinstveni ID korisnika da pratimo korišćenje AdBalu servisa. Ovaj jedinstveni ID korisnika se čuva zajedno sa vašim podacima. Podaci o geolokaciji podrazumevaju podatke iz elektronskog komunikacionog saobraćaja kao što su podaci o broju pozivaoca, podaci o približnoj lokaciji uređaja, podaci o uređaju korisnika, podatak o IP adresi. Ovi podaci ne uključuju sadržaj komunikacije Korisnika koji AdBalu nikada ne prikuplja, izuzev vaše komunikacije direktno sa AdBalu.

4.     Vaša aktivnost. Kada koristite, pristupate AdBalu servisima, mi ili treća strana u naše ime može prikupljati podatke kako koristite naše servise, uključujući: metričke podatke o tome kada i kako koristite servise; podatke o saobraćaju; preferencije jezika; in-game kupovine; rezultate; dostignuća; statistike o igrama; vreme provedeno u igranju; i vaše geografske podatke o lokaciji. 

5.     Vaša komunikacija. Ako nas kontaktirate (npr. preko email-a ili kontaktirate našu korisničku podršku) ili postujete u čet sesijama, forumima ili drugim oblastima AdBalu servisa, možemo prikupljati i čuvati podatke vezano za vaše kontakte i sadržaj komunikacije.

6.     Ispunjenje zakonskih obaveza. Ovo podrazumeva podatke o ličnosti koje je AdBalu u obavezi da prikuplja, čuva i obrađuje u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije i dostavlja nadležnim državnim telima (sudovi, RATEL, istražni organi i sl.). 

Neki od gore navedenih podataka mogu biti prikupljeni, ili ih možemo koristiti ili deliti, na agrerirani ili anonimni način, za potrebe istraživanja ili analiza vezano za način kako naši servisi rade ili se koriste.

7.     Podaci o plaćanju - Ukoliko je primenljivo, procesiranje i čuvanje podataka o plaćanju se radi od strane relevantne platforme i primenljivih metoda plaćanja/procesora. AdBalu ne prima, ne obrađuje niti čuva bilo koje podatke o plaćanju. Ovo je iz razloga što se transakcije plaćanja odvijaju preko relevatnih platformi (npr. Apple App Store ili Google Play) preko vašeg korisničkog naloga koji ste vi povezali sa računom za plaćanje na toj platformi. Ako učinite tzv. in-app kupovine sa AdBalu servisa, mi bivamo obavešteni od strane procesora za plaćanje u momentu kada se transakcija odvije, ali ne dobijamo nikakve podatke o plaćanju vezano za stvarnu kupovinu koja se dogodila. 

8.     Podaci vezani za iskorišćenje Adbalu čekova i isplatu u stvarnom novcu ili osvajanjem raznih potrošačkih proizvoda licitiranjem u AdBalu aukcijama ili kontra aukcijama – vezano za ostvarivanje prava i korišćenje AdBalu čekova i AdBalu aukcija ili kontra aukcija, molimo pogledajte i naše Opšte uslove korišćenja Aplikacije AdBaloo. Mi i ovlašćena treća lica, radi iskorišćenja AdBalu čekova i iniciranja zahteva za isplatu sa vaše strane, kao i osvajanjem raznih potrošačkih proizvoda licitiranjem u AdBalu aukcijama ili kontra aukcijama, ćemo od vas traziti saglasnost i određene lične podatke koji su neophodni u skladu sa zakonskim propisima radi izvršenja uplate ili slanja proizvoda kao osvojene nagrade, kao što su broj tekućeg računa ili JMBG, lično ime i prezime i sl. U ovom slučaju, Korisnik je saglasan da se njegovi podaci koje bude dostavio koriste isključivo u navedenu svrhu u ovom stavu. U slučaju nedostavljanja traženih podataka ili dostavljanja nepotpunih i/ili netačnih podataka, AdBalu ne snosi odgovornost za neizvršenje zahteva o isplati AdBalu čekova u stvarnom novcu, u celosti ili delimično, ili nedostavljanja/nepreuzimanja AdBalu potrošačkih proizvoda osvojenih licitiranjem u AdBalu aukcijama ili kontra aukcijama. Takođe, AdBalu izričito izjavljuje da podatke koje prikuplja po ovom stavu, na svojim serverima čuva i pohranjuje samo u najkraćem mogućem roku, dok se isplata AdBalu čeka ili dostava AdBalu aukcijskog proizvoda ne realizuje i ispune odgovarajuće obaveze prema poreskim propisima Republike Srbije. Nakon uspešno okončanog postupka realizacije AdBalu čeka ili dostave AdBalu aukcijskog proizvoda podaci se čuvaju isključivo kroz infrastrukturu odabranih partnera u obezbeđivanju bankarskih i poštanskih usluga kao i kod poreskih organa Republike Srbije i to kroz prikaz na izvodima banke i sl. U slučaju isplate u gotovom novcu i slanja aukcijskih AdBalu proizvoda, AdBalu će koristiti usluge ovlašćenih provajdera ovog servisa, u kom slučaju postoji regulisan međusobni odnos i obaveza poštovanja svih sigurnosnih mera u cilju zaštite podataka o ličnosti. AdBalu zadržava pravo promene servis provajdera i/ili odabrane banke u svakom trenutku, s tim da će se u slučaju promena poštovati sve sigurnosne i zaštitne mere vezano za zaštitu podataka u skladu sa zakonskim propisima.

9.     Politika o "kolačićima" - Mi treća lica u naše ime takođe prikupljamo podatke preko „kolačića“ i drugih tehnologija za praćenje oglašavanja. Više o ovome, molimo da pogledate našu Politiku „kolačića“ koja je takođe deo ove Politike privatnosti. 

10.  Posebna vrsta podataka o ličnosti - Ovo čine podaci o ličnosti kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica. AdBalu ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti. Izuzetno, AdBalu može obrađivati ove vrste podataka jedino u sledećim slučajevima: ukoliko je lice na koje se podaci odnose dalo svoj izričiti pristanak u skladu sa Zakonom, ukoliko je takva obrada neophodna za izvršenje zakonskih obaveza AdBalu, ukoliko je u svojstvu zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose, ukoliko su podaci očigledno javno dostupni, ukoliko se obrada vrši u cilju realizacije pravnog zahteva, i u cilju ostvarivanja javnog interesa koji je definisan zakonom.  

Načini prikupljanje podataka o ličnosti.

AdBalu podatke o ličnosti prikuplja na sledeće načine: 

1.     Direktno od korisnika, neposrednim dostavljanjem od strane korisnika (kao na primer prilikom registracije koja je neophodna korišćenjem aplikacije, u toku komunikacije korisnika sa Kontakt centrom ili posredstvom internet stranice i društvenih mreža, prilikom podnošenja prigovora i slično).  

2.     Automatski prilikom upotrebe Aplikacije AdBaloo.  

3.     Iz javno dostupnih izvora kao što su, na primer, podaci iz javno dostupnih servisa. 

4.     Od drugih rukovalaca, a po osnovu odgovarajućeg ugovornog odnosa. U situacijama kada drugi rukovalac poveri određenu radnju obrade podataka o ličnosti AdBalu, a po osnovu prethodno zaključenog ugovora, AdBalu u svojstvu obrađivača može obrađivati sve one podatke o ličnosti koje su AdBalu poverene na obradu od strane drugog rukovaoca. 

Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova u skladu sa Zakonom.  

Načela obrade podataka o ličnosti 

AdBalu na zakonit, transparentan i pošten način vrši obradu podataka o ličnosti tako što sprovodi sledeće aktivnosti:  

·       Na jasan, jednostavan i pregledan način informiše lica na koje se podaci odnose o svrsi obrade i pravnom osnovu za obradu; 

·       Vrše se samo one obrade koje su neophodne i to, u cilju sprovođenja ugovora koji se zaključuje sa licem na koje se podaci odnose (npr. korisnici, angažovani saradnici i slično), zatim obrade koje su zahtevane odgovarajućim zakonskim propisima i predstavljaju zakonsku obavezu AdBalu kao rukovaoca, obrade koje su potrebne radi ostvarivanja legitimnog interesa AdBalu ali samo u slučajevima kada je taj interes pretežniji u odnosu na interes lica na koje se podaci odnose, kao i obrade koje se vrše na osnovu izričitog i slobodno datog pristanka lica na koje se podaci odnose. 

AdBalu se u pribavljanju podataka o ličnosti pridržava načela minimalnog obima podataka, pa se od lica na koje se podaci odnose prikupljaju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju se obrađuju. Dodatni podaci o ličnosti pribavljaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose.  

 

2.         GDE SE VAŠI PODACI POHRANJUJU I KAKO SU ZAŠTIĆENI?

 

1.     Sve podatke o vama čuvamo unutar naših sistema. Pružamo sve razumne napore da učinimo vaše podatke sigurnim. Nijedan sigurnosni sistem nije savršen zato, ne zaboravite, da svakako budete pažljivi.

2.     Podaci će se čuvati i obrađivati unutar Republike Srbije ili neke od zemalja Evropske Unije u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka. Izuzetno, AdBalu može obrađivati podatke o ličnosti i u drugim državama ili međunarodnim organizacijama koja obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (npr. kada se za pružanje određene usluge ili dela usluge koja uključuje obradu podataka o ličnosti angažuje podizvođač iz druge države; npr. lokaciija servera koji je u drugoj državi odakle se omogućava pružanje servisa). Dostavljanjem svojih ličnih podataka, vi se eksplicitno saglašavate da se takav transfer, čuvanje ili obrada podataka vrši van Republike Srbije. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake i sigurnosne i proceduralne mere, da se obezbedi da se ovi podaci tretiraju sa najvećom mogućom bezbednošću i u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

3.     Svi podaci koje imamo se čuvaju na našim serverima, koje mi posedujemo ili posedujemo licencu i pravo zakupa za korišćenje od odgovarajućih trećih lica, i koji su obezbeđeni u skladu sa standardima. Koristimo industrijski standard vezano za procedure i bezbednosne mere, da sprečimo svaki neovlašćen pristup našim serverima. Ipak nijedan online servis ili vebsajt ne može biti potpuno siguran, stoga savetujemo da i vi sa vaše strane takođe zaštitite sve podatke o nalogu koji su u vašem posedu.

4.     Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama, na delovima njihovih teritorija ili u jednom ili više sektora određenih delatnosti u tim državama za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite ili u slučaju kada je Republika Srbija sa drugom državom ili međunarodnom organizacijom zaključila međunarodni sporazum o prenosu podataka o ličnosti. 

5.     Sa podacima o ličnosti postupa se kao sa poslovnom tajnom AdBalu i shodno tome klasifikovani su kao poverljivi, odnosno strogo poverljivi podaci. U skladu sa njihovom klasifikacijom, na njih se primenjuju adekvatne mere zaštite kojima se ovi podaci štite od povrede, neovlašćenog pristupa, slučajnog gubitka, uništenja, oštećenja, te svakog drugog ugrožavanja bezbednosti. U te svrhe primenjuju se tehničke i organizacione mere kao što su kontrola prava pristupa, uspostavljanje i sprovođenje politike informacione bezbednosti i ostalih mera, uspostavljanje i osiguranje ispunjenja obaveze poverljivosti i usaglašenosti sa zakonom svih trećih lica koji imaju pravo pristupa podacima o ličnosti u informacionom sistemu AdBalu, primena metoda praćenja pristupa i aktivnosti u informacionim sistemima, kao i primena softverskih rešenja za zaštitu informacionih resursa.  

6.     AdBalu ima implementiran sistem za upravljanje bezbednošću informacija i u okviru njega uspostavljene adekvatne mere za zaštitu poverljivosti, integriteta i/ili raspoloživost podataka o ličnosti. U slučaju povrede podataka o ličnosti koja za posledicu ima ili može imati slučajno ili namerno uništenje, gubitak, izmenu ili neovlašćeno otkrivanje podataka o ličnosti prilikom njihove obrade, a koja može proizvesti visok rizik po prava i slobode fizičkih lica na koja se podaci odnose, AdBalu će odmah po dobijanju saznanja o takvoj povredi, bez nepotrebnog odlaganja, obavestiti Poverenika i lice na koje se podaci odnose na jasan i razumljiv način uz obavezno navođenje podataka o kontaktu ovlašćenog lica za zaštitu podataka o ličnosti, opis mogućih posledica kao i opis preduzetih mera. AdBalu će u slučaju povrede podataka o ličnosti odmah preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečila dalja šteta po prava i slobode lica na koje se podaci odnose i kako bi se umanjile posledice nastale usled te povrede. 

 

3.         KAKO I U KOJE SVRHE KORISTIMO VAŠE PODATKE?

 

Koristimo vaše podatke da bi obezbedili rad, održavali i poboljšali AdBalu servise, kao i da komuniciramo sa vama (npr. newsletter i e-mail). U određenim slučajevima, kao što je već pomenuto, mi možemo podeliti podatke sa našim partnerima u cilju rada servisa. 

Možemo koristiti vaše podatke u cilju (na primer):

Realizacije ugovora sa vama:  da bismo vam pružili Adabalu servise, uključujući: da sprovedemo naše obaveze koje prozilaze iz bilo kog našeg međusobnog ugovornog odnosa; da bismo vam obezbedili da na vaš zahtev učestvujete u interaktivnim funkcionalnostima AdBalu servisa; i da bismo vam obezbedili chat funkcionalnost ili bilo koji drugi komunikacioni sistem.

Za naše legitimne komercijalne interese: nadzor rada AdBalu servisa; da obezbedimo da su Adbalu servisi prezentovani na najefektivniji način za vas i vaš uređaj; da bismo sproveli naše Opšte uslove korišćenja i druge politike; da vas obavestimo o izmenama u AdBalu servisima; da obezbedimo, održavamo, zaštitimo i unapredimo AdBalu servise; da zaštitimo AdBalu i korisnike AdBalu servisa.

Kada se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu legitimnog interesa, AdBalu sa posebnom pažnjom uzima u obzir uticaj obrade na prava i slobode lica na koje se podaci odnose. Legitimni interesi AdBalu nisu pretpostavljeni interesima lica na koje se podaci odnose. U slučaju da su u odnosu na legitimni interes AdBalu, pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice, AdBalu neće vršiti obradu, izuzev ukoliko ne dobije izričiti pristanak lica na koje se podaci odnose, odnosno pristanak roditelja odnosno zakonskog zastupnika maloletnog lica u skladu sa relevantnom regulativom.

Ispunjenja zakonskih obaveza: kada se to zahteva od nas na osnovu zakona odnosno primenljivih podzakonskih akata.

Zasnovano na saglasnosti: da bismo vam obezbedili marketinške informacije o proizvodima i servisima koje zahtevate od nas, i/ili za koje mislimo da su vam od interesa, kada ste tražili od nas da to učinimo; i u cilju slanja tzv. „push notifikacija“ na mobilne uređaje kada ste se saglasili sa navedenim. 

Da li delimo vaše podatke sa trećim stranama?

Nikada nećemo deliti vaše podatke sa trećim stranama za njihove sopstvene marketinške svrhe, bez dobijene vaše prethodne saglasnosti.

Možemo angažovati treća lica kao servis provajdere u cilju pružanja AdBalu servisa (npr. pohranjivanje podataka, hosting servera, korisničku i tehničku podršku, analitiku vezano za koršćenje i igranje, oglašavanje i slično) koje zahteva njihov pristup vašim podacima u naše ime. Obezbedićemo da su zaključeni adekvatni ugovori sa takvim trećim stranama u cilju zaštite vaših podataka. Ove treće strane mogu takođe prikupljati neke podatke direktno od vas, što je u tom slučaju predmet primene njihovih politika privatnosti (npr. IP adresa, jedinstveni identifikatori i sl.).

Možemo angažovati treća lica kao servis provajdere (npr. mreže oglasa i merni servisi) da bi vam prikazali oglašavanje na AdBalu servisima i da bismo upravljali našim oglasnim porukama na sajtovima trećih strana.

Možemo deliti određene podatke (kao što je vaša email adresa, zemlja boravka, lokacija, pol i vaša starost) sa trećim licima da bismo bolje ciljali oglasne poruke i sadržaj ka vama. Možete odabrati da zabranite na vašem uređaju identifikator oglasa da se koristi za oglašavanje na osnovu zainteresovanosti i to podešavanjima u uređaju i da možete biti u mogućnosti da odustanete od prikupljanja podataka od pojedinih naših oglašivačkih partnera, na način kako je detaljno objašnjeno u našoj Poltici „kolačića“.

Možemo deliti informacije u okviru grupe kompanija AdBalu, u cilju obezbeđivanja pružanja AdBalu servisa.

U slučaju restrukturiranja ili spajanja Adbalu, možemo preneti vaše podatke involviranoj trećoj strani, koja će postupati sa istima minimum na istom nivou kao mi po ovoj Politici privatnosti.

 

4.         DELJENJE VAŠIH PODATAKA I TREĆA LICA

 

Imate opciju da delite vaše lične podatke sa drugim stranama, i u tom slučaju je to predmet njihovih politika privatnosti – savetujemo vam da ih pogledate.

Ne zaboravite da svaka komunikacija preko AdBalu servisa može otkriti neke podatke o vama. Takođe, bilo koja informacija koju javno postavite, biće javno dostupna drugim ljudima. Nismo odgovorni za vaše korišćenje bilo koje informacije koju vi javno objavite, ili za aktivnost drugih korisnika ili drugih trećih lica kome dajete ili objavljujete vaše podatke ili sadržaj. AdBalu servisi mogu sa vremena na vreme sadržati ili povezati vas sa sadržajem ili servisima trećih lica. Naša Politika privatnosti se ne može primeniti na eksterne sajtove i kompanije, pa se referišite direktno na njihove politike privatnosti.

 

5.         ZADRŽAVANJE PODATAKA

 

Podaci o ličnosti čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe obrade, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vreme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili anonimizuju. U slučaju obrade podataka o ličnosti posle isteka roka čuvanja (na primer formiranje baze istorijskih podataka za potrebe izrade statističkih analiza), AdBalu podatke o ličnosti (trajno) anonimizuje na način na koji nije moguće identifikovati fizičko lice na koje se podaci o ličnosti odnose. 

Kao što je dole detaljno objašnjeno, u zavisnosti gde živite možete imati određena prava za prikupljanje i korišćenje vaših podataka, ali ovo može značiti da su neke ili sve usluge AdBalu servisa nedostupne za vas. Zadržavamo pravo da zadržimo vaše podatke onoliko koliko je neophodno u cilju ispunjenja obaveza prema zakonima, rešavanja sporova, vođenja određenih poslovnih knjiga, ili sprovođenja primene naših ugovora. 

 

6.         VAŠA PRAVA

 

Opšte - možete nam tražiti da prestanemo sa obradom vaših ličnih podataka za marketinške svrhe. Možete promeniti vaša email podešavanja i da se odjavite od email komunikacije, odjavom vezano za „push notifikacije“ isključivanjem navedene opcije na uređaju preko funkcije podešavanja. Naša Politika „kolačića“ vam daje takođe detaljna uputstva kako da deaktivirate određene tipove kolačića i drugih tehnologija za praćenje oglasa koje mogu biti korišćene prilikom pružanja određenih AdBalu servisa.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za ovu oblast, molim vas da nas kontaktirate na hello@adbalu.com

 

Korisnici načelno mogu ostvariti sledeća prava: 

 

Pravo na pristup podacima o ličnosti – podnosilac zahteva za ostvarivanje ovog prava ima pravo na dobijanje informacije o postojanju obrade podataka o ličnosti koji se odnose na njega, o svrsi obrade, o vrsti podataka o ličnosti koji se obrađuju, primaocima ili kategorijama primalaca kojima se podaci o ličnosti otkrivaju ili mogu biti otkriveni, o rokovima čuvanja, o postojanju prava da se zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno prava na ograničenje obrade tih podataka, o postojanju prava da se podnese pritužba Povereniku. 

Pravo na ispravku podataka o ličnosti - pravo da se zahteva ispravka netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da se nepotpuni podaci dopune. 

Pravo na ograničavanje obrade podataka o ličnosti u sledećim slučajevima: 

 

  • kada se osporava tačnost podataka o ličnosti, AdBalu će privremeno ograničiti obradu u periodu koji je dovoljan za proveru tačnosti podataka o ličnosti; 
  • kada ne postoji pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, a lice na koje se podaci odnose protivi se brisanju podataka radi podnošenja ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva; 
  • AdBalu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva; 
  • kada se ulaže prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane AdBalu preteže nad interesima tog lica. 

 

Pravo na prigovor odnosi se na pravo lica da u svakom trenutku može podneti prigovor AdBalu na zakonitost obrade njegovih podataka o ličnosti koje su ustanovljene na osnovu odgovarajućih pravnih osnova za obradu: 

 

·       AdBalu će po prijemu prigovora ograničiti obradu saglasno tački 6.3.3. a nakon završene procene osnovanosti prigovora, prekinuti sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako predoči da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. 

·       Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor  na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.  

·       Ako lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe. 

 

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) podataka o ličnosti koji se odnose na lice koje je podnelo zahtev može se ostvariti u sledećim slučajevima: 

 

·       podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; 

·       lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu; 

·       lice na koje se podaci odnose uložilo je prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose. 

 

Pravo lica na prenosivost podataka znači pravo lica (i obavezu AdBalu) da podatke o ličnosti koji je prethodno lice dostavilo AdBalu u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu, AdBalu primi od njega, kao i pravo da se takvi podaci lica na koje se oni odnose prenesu iz AdBalu drugom rukovaocu/kontroloru podataka.  

Zahtev koji se podnosi, radi ostvarenja nekog od gore navedenih prava, treba da bude čitljivo i uredno popunjen i potpisan. Potpisani zahtev za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose dostavlja se u elektronskoj formi na adresu AdBalu: support@adbalu.com. AdBalu će na zahtev odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije roku od 30 dana od dana prijema kompletnog i ispravnog zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje AdBalu će obavestiti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Uložićemo sve komercijalne napore da ispoštujemo vaš zahtev, ali možemo odbiti vaš zahtev u slučaju da se nerazumno ponavljaju, da su u disproporciji ili povređuju prava privatnosti drugih ili je na bilo koji drugi način dozvoljeno u skladu sa zakonom. Skrećemo vam pažnju da se u slučaju povlačenja saglasnosti ili na drugi način prigovarajući određenoj obradi vaših ličnih podataka, određeni AdBalu servisi možda više neće pravilno funkcionisati ili vam neće biti uopšte dostupni.

Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti  

·       Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u ovom tekstu: Poverenik). 

·       Lice na koja se podaci o ličnosti odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti od strane AdBalu u suprotnosti sa odredbama Zakona. 

 

Kontakt podaci radi ostvarenja svojih prava - Ukoliko želite da sprovedete neko od svojih gore navedenih prava ili imate bilo kakva dodatna pitanja, možete nam se obratiti na hello@adbalu.com.  

 

STUPANJE NA SNAGU

 

Politika privatnosti stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se na čitavoj teritoriji Republike Srbije